Question: Wat is polygamie en monogamie?

Polygamie is volgens Van Dale een huwelijk met meer dan één partner, en monogamie een huwelijk of vaste (seksuele) relatie met één persoon. Polygamie kent twee vormen: polygynie en polyandrie. Er is sprake van polygynie als één man meerdere vrouwen heeft.Polygamie is volgens Van Dale een huwelijk

Is bigamie strafbaar?

Bigamie is een bijzondere vorm van polygamie waar men met 2 partners is gehuwd. Dit is verboden in Nederland en vele andere landen. Als u vermoedens heeft dat u in een illegaal huwelijk bent getreden, bent u verplicht dit te melden anders bent u ook strafbaar.

Welke dieren zijn monogaam?

De enige diersoorten waarbij monogamie functioneel is zijn vogels. Bij alle andere soorten heeft het mannetje nauwelijks of niet een rol bij het grootbrengen van de jongen en daarom leven zij niet samen met de moeder van hun jongen en paren met zo veel mogelijk vrouwtjes.

Wat is een bigamie?

Bigamie (Grieks: bi = twee, gamos = huwelijk) is het tegelijkertijd met 2 partners gehuwd zijn. Het is een bijzondere vorm van polygamie. Dit is in Nederland, België en veel andere landen bij wet verboden.

Hoe werkt een driehoeksrelatie?

Een driehoeksverhouding kan twee verschillende vormen aannemen: een triade (ook wel triangle genoemd) of een v-relatie. Een triade houdt in dat alle drie de personen onderling een relatie hebben. Een v-relatie, daarentegen, staat voor één persoon die een relatie met twee anderen heeft.

Hoe herken je een open relatie?

Een open relatie (ook wel een polygame relatie genoemd) is een relatievorm waarbij partners elkaar de vrijheid geven om, naast henzelf, nog andere partners te hebben. Ze zijn dus wél officieel samen, maar ook met anderen.

Wat is een verstandshuwelijk?

o. (-en), (ook: marriage de raison), huwelijk dat alleen uit verstandelijke overwegingen wordt aangegaan.

Tell us about you

Find us at the office

Chalcraft- Kurin street no. 49, 65214 Beijing, China

Give us a ring

Raylen Lenane
+27 813 510 167
Mon - Fri, 11:00-16:00

Tell us about you