Question: Hoe kom je af van borderline?

Hoe kom ik van mijn borderline af?

Behandeling borderline: symptomen verminderenHet leren omgaan met borderline door een crisis bij jezelf te herkennen en het weer in evenwicht leren brengen van de situatie. Het verminderen van sommige symptomen, bijvoorbeeld door sociale vaardigheidstraining.Het verbeteren van processen in je hersenen met medicijnen.

Tell us about you

Find us at the office

Chalcraft- Kurin street no. 49, 65214 Beijing, China

Give us a ring

Raylen Lenane
+27 813 510 167
Mon - Fri, 11:00-16:00

Tell us about you